Tổng hợp các Chức vụ trong công ty bằng tiếng Trung

 1. 总裁zǒngcái:chủ tịch, tổng tài
 2. 董事长dǒngshì zhǎng: chủ tịch hội đồng quản trị, đổng sự trưởng
 3. 副总裁fù zǒngcái: phó chủ tịch, phó tổng tài
 4. 副董事长fù dǒngshì zhǎng: phó chủ tịch, phó đổng sự trưởng
 5. 执行长zhíxíng zhǎng: giám đốc điều hành
 6. 总经理zǒng jīnglǐ: tổng giám đốc
 7. 处长chù zhǎng: trưởng phòng
 8. 副总经理fù zǒng jīnglǐ: phó tổng giám đốc
 9. 副处长fù chù zhǎng: phó phòng
 10. 作业员zuòyè yuán: nhân viên tác nghiệp
 11. 组员zǔ yuán: tổ viên
 12. 系统工程师xìtǒng gōngchéngshī: kĩ sư hệ thống
 13. 助理技术员zhùlǐ jìshùyuán: trợ lí kĩ thuật
 14. 售货员shòuhuòyuán: nhân viên bán hàng
 15. 领班lǐngbān: trưởng nhóm
 16. 助理zhùlǐ: trợ lí
 17. 技术员jìshùyuán: kĩ thuật viên
 18. 职员zhíyuán: nhân viên
 19. 高级技术员gāojí jìshùyuán: kĩ thuật viên cao cấp
 20. 秘书mìshū: thư kí
 21. 管理员guǎnlǐ yuán: quản lí
 22. 副组长fù zǔ zhǎng: tổ phó
 23. 特别助理tèbié zhùlǐ: trợ lí đặc biệt
 24. 协力xiélì: phó giám đốc, trợ lí
 25. 厂长chǎng zhǎng: xưởng trưởng, quản đốc
 26. 经理jīnglǐ: giám đốc
 27. 副厂长fù chǎng zhǎng: phó xưởng, phó quản đốc
 28. 副理fù lǐ: phó giám đốc
 29. 首席工程师shǒuxí gōngchéngshī: kĩ sư trưởng
 30. 襄理xiānglǐ: trợ lí giám đốc
 31. 顾问工程师gùwèn gōngchéngshī: kĩ sư tư vấn
 32. 课长kè zhǎng: giám đốc bộ phận
 33. 策划工程师cèhuà gōngchéngshī: kĩ sư kế hoạch
 34. 副课长fù kè zhǎng: phó phòng
 35. 主任zhǔrèn: chủ nhiệm
 36. 主任工程师zhǔrèn gōngchéngshī: kĩ sư trưởng
 37. 副主任fù zhǔrèn: phó chủ nhiệm
 38. 专案工程师zhuān’àn gōngchéngshī: kĩ sư dự án
 39. 管理师guǎnlǐ shī: bộ phận quản lí
 40. 工程师gōngchéngshī: kĩ sư
 41. 副管理师fù guǎnlǐ shī: phó quản lí
 42. 副工程师fù gōngchéngshī: kỹ sư liên kết
 43. 组长zǔ zhǎng: tổ trưởng                                                                                                                                                           Nguồn: blogtiengtrung 
Rate this post

Bình luận