Đào tạo

Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề chức vụ trong nhà máy

工厂机构和管理Gōngchǎng jīgòu hé guǎnlǐ Cơ cấu và quản lý nhà máy 厂医                     Chǎngyī                         bác sĩ nhà máy 门卫                     Ménwèi                          bảo vệ 工厂食堂              Gōngchǎng shítáng        bếp ăn nhà máy 班组长                 …