Học tiếng Trung theo chủ đề thời gian

 1. Các câu hỏi về thời gian
 2.       几点了?   mấy giờ rồi?

Jǐ diǎn le?

 1.       今天星期几?   hôm nay là thứ mấy?

jīntiān xīngqī jǐ?

 1.       什么时候?   bao giờ?

shěnme shíhou?

 1.       多久了?    bao lâu?

duōjǐu le?

 1.       哪年?    năm nào?

nǎ nián?

thời gian trong tiếng Trung

II. Từ vựng tiếng trung về thời gian

 1.          秒钟                                miǎo zhōng                        giây
 2.          分钟                                fēn zhōng                           phút
 3.         小时                                 xiǎo shí                              giờ
 4.         早晨                                zǎo chén                              sáng sớm
 5.         早上                                 zǎoshang                             buổi sáng
 6.         中午                                  zhōng wǔ                            buổi trưa
 7.         下午                                 xià wǔ                                 buổi chiều
 8.         傍晚                                bàngwǎn                            chiều tối
 9.         晚上                                 wǎn shang                         buổi tối
 10.         午夜                                 wǔ yè                                   nửa đêm
 11.         天                                    tiān                                      ngày
 12.         星期                                 xīng qī                                tuần
 13.         星期一                            xīng qī yī                             thứ 2
 14.         星期二                             xīng qī èr                           thứ 3
 15.         星期三                             xīng qī sān                        thứ 4
 16.         星期四                             xīng qī sì                           thứ 5
 17.         星期五                             xīng qī wǔ                        thứ 6
 18.         星期六                              xīng qī liù                        thứ 7
 19.         月                                       yuè                                   tháng
 20.         一月                                  yī yuè                               tháng 1
 21.        二月                                 èr yuè                                tháng 2
 22.        三月                                  sān yuè                           tháng 3
 23.        四月                                  sì yuè                              tháng 4
 24.        五月                                   wǔ yuè                           tháng 5
 25.        六月                                   liù yuè                            tháng 6
 26.       七月                                   qī yuè                             tháng 7
 27.       八月                                   bā yuè                            tháng 8
 28.       九月                                   jiǔ yuè                            tháng 9
 29.       十月                                   shí yuè                           tháng 10
 30.       十一月                               shí yī yuè                       tháng 11
 31.       十二月                               shí èr yuè                      tháng 12
 32.       季节                                     jì jié                              mùa
 33.       春天                                   chūn tiān                       mùa xuân
 34.       夏天                                    xià tiān                         mùa hè
 35.       秋天                                   qiū tiān                           mùa thu
 36.       冬天                                    dōng tiān                      mùa đông
 37.       年                                         nián                                năm
 38.       十年                                    shí nián                        mười năm
 39.       世纪                                     shì jì                              thế kỉ

Nguồn: tuhoctiengtrung

Học tiếng Trung theo chủ đề thời gian
Đánh giá nội dung

Bình luận